Legionella monstername prioritaire instellingen

Bent u eigenaar van een prioritaire instelling? Dan moet u ieder half jaar legionellamonsters laten nemen. Met de legionella monstername kan worden vastgesteld of het drinkwater op uw locatie voldoet aan de wettelijke eisen voor legionella preventie. Voor de monstername geldt dat deze onder accreditatie plaats dient te vinden. Dat betekent: uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie. Bureau de Wit maakt voor de analyse van watermonsters gebruik van een geaccrediteerd laboratorium. Onze monsternemers zijn geaccrediteerd voor het nemen van watermonsters (C-mark RvA: L602) voor legionella onderzoek.

Analyse legionella monstername in laboratorium

Bureau de Wit maakt gebruik van een geaccrediteerd Eurofins laboratorium waar de legionellamonsters op onafhankelijke wijze worden onderzocht conform NEN-EN-ISO 11731. Het laboratorium beschikt over een ISO/IEC 17025 accreditatie die is toegekend door de Raad voor Accreditatie (RvA). U vindt het laboratorium onder registratienummer L154. Daarnaast zijn we door KIWA BRL6010 gecertificeerd voor het legionellapreventie advies. Deze beoordelingsrichtlijn is wettelijk verplicht gesteld voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen voor prioritaire locaties. Wij kunnen het hele proces van legionella monstername tot en met analyse en rapportage voor u uitvoeren. Hierdoor kunnen wij u snel betrouwbare informatie leveren. Dit bespaart u tijd én geld.

Waarom legionella onderzoek?

Voor prioritaire instellingen is het belangrijk tijdig legionellamonsters te laten nemen. Hierdoor kan een legionella besmetting voorkomen worden of zo snel mogelijk worden onderkend.

Risico’s legionellabesmetting

De besmetting met legionellabacteriën gebeurt via de longen, door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht (nevel). Bij waterinstallaties die waternevel (aerosolen) produceren is bij een besmetting het risico op verspreiding van de legionellabacteriën extra groot. Dit geldt voor waterinstallaties zoals douches, whirlpools, waterparaplu’s en koeltorens.

Legionellabacteriën kunnen diverse aandoeningen veroorzaken, waaronder Legionellapneumonie (veteranenziekte) en mildere griepachtige aandoeningen. De veteranenziekte kan vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem gevaarlijk zijn. In Nederland overlijden jaarlijks enkele tientallen mensen aan deze ziekte of houden chronische klachten over aan een besmetting.

Legionella monstername in de praktijk

Bij de legionella monstername en de laboratoriumanalyse onderzoeken we of het water legionellabacteriën bevat boven de in Nederland vastgestelde norm van < 100 kve/l (kolonie vormende eenheden per liter).

Hoeveelheid monsters

Het aantal tappunten op uw locatie bepaalt hoeveel legionella monsters we moeten nemen (volgens artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater).

Totaal aantal tappunten Aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
Meer dan 1600 14

 

Rapportage analyseresultaten

De watermonsters worden in speciale monsterpotten vervoerd. Tijdens het transport worden deze monsterpotten op temperatuur gehouden voor een zuiver meetresultaat. We verwerken de analyseresultaten van de genomen legionellamonsters in een overzichtelijk rapport. Dit rapport kunt u toevoegen aan uw logboek legionellabeheer.

Wat moet u doen bij een besmet watermonster?

Bij een overschrijding van de vastgestelde norm legionellabacteriën (maximaal 100 kolonievormende eenheden per liter = 100 kve/l) informeren wij u direct over de risico’s en de te nemen acties. We begeleiden u ook bij de meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer weten over legionella monstername van Bureau de Wit?

Wilt u meer weten over de legionella monstername van Bureau de Wit? Neem gerust contact op voor meer informatie. Ook kunnen wij u meer vertellen over onze andere diensten op het gebied van legionella preventie en wat u kunt doen in geval van besmetting.