Wetgeving Legionella preventie

Als bedrijf of instelling dat uitgerust is met drink- en warmwaterinstallaties heeft u te maken met de Legionella preventie Wetgeving,  bepaalde regels om de waterveiligheid te handhaven. De overheid maakt daarbij onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire instellingen. Op deze pagina vertellen we u meer over dit onderscheid en de bijbehorende regels.

Wilt u meer weten over Legionella preventie en de relevante wetgeving? U kunt direct contact opnemen met medewerkers van Bureau de Wit voor kwaliteitsadvies. Bel 036 536 74 20 of vul het contactformulier in.

Drink- en leidingwaterinstallaties

De (legionella) wetgeving m.b.t. drinkwater en leidingwaterinstallaties is vastgelegd in het bouwbesluit, in de drinkwaterwetgeving en in de NEN 1006.

Collectieve leidingwaterinstallaties zijn leidingwaterinstallaties waarmee drinkwater wordt geleverd aan derden. Voorbeelden van collectieve leidingwaterinstallaties zijn kantoren, scholen, hotels, zorginstellingen, et cetera. Van alle collectieve leidingwaterinstallaties is een deel aangewezen als zogenaamde prioritaire installatie. Voor prioritaire installaties geldt dat deze aan diverse eisen met betrekking tot Legionellapreventie moeten voldoen. Deze eisen zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de drinkwaterbesluit.

Prioritaire installaties

Hieronder vindt u een opsomming van alle prioritaire installaties:

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen
  • Gebouwen met logiesfunctie
  • Opvangcentra asielzoekers
  • Gebouwen met celfunctie (penitentiaire inrichtingen en politiebureaus)
  • Zwembaden
  • Kampeerterreinen
  • Jachthavens
  • Truckstops

Verantwoordelijkheden van prioritaire instellingen

De eigenaar / beheerder van een prioritaire installatie moet een risicoanalyse laten uitvoeren en in bijna alle gevallen een Legionella beheersplan laten opstellen. Het is in de wetgeving vastgelegd dat de uitvoer van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan uitgevoerd dient te worden door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf.

Uit de risicoanalyse kunnen installatietechnische tekortkomingen naar voren komen. Deze tekortkomingen moeten aantoonbaar opgelost worden. Op basis van het beheersplan moeten diverse beheers- en controlemaatregelen uitgevoerd worden. De uitvoer van deze periodieke maatregelen moet bovendien vastgelegd worden in een logboek.  Voorbeelden van beheers- en controlemaatregelen zijn het spoelen van ongebruikte tappunten, temperatuurcontroles en monstername Legionella.

Niet-prioritaire instellingen

De eigenaar / beheerder van een niet-prioritaire installatie heeft te maken met de in de drinkwater wetgeving vastgelegde zorgplicht t.o.v. de gebruikers. Dit wil zeggen dat het aan het tappunt geleverde drinkwater moet voldoen aan de in bijlage A van het drinkwaterbesluit gestelde eisen. De wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de zorgplicht is verder uitgewerkt in o.a. de Waterwerkbladen en is o.a. afhankelijk van de functie van het gebouw en de aanwezigheid van aerosolvormende tappunten. In sommige gevallen is het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen en bijhouden van een Legionella beheersplan raadzaam.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Legionella Wetgeving? Het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire instellingen? Bureau de Wit kan alles vertellen over de regels en bespreekt met u de beste manier om te zorgen dat u aan alle eisen voldoet. Bovendien kunt u gebruik maken onze diensten (o.a. LegionellabeheersplanLegionellapreventie of Legionella monstername) en tools zoals het BdW Dashboard om kostbare tijd te besparen op administratie en controle. Neem direct contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie. Bel 036 536 74 20 of vul ons contactformulier in.